Pieteikties nomentei

Apliecinu, ka esmu piekritis /-usi savu un sava bērna personas datu apstrādei un uzglabāšanai nometnes vajadzībām SIA “Brazīlijas” datu bāzē ar mērķi nodrošināt pakalpojumu. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula].